Veikkolan vedet
vesiensuojelu ja osakaskunnat

KIRVES ry. suojelee vesiä Kirkkonummen Veikkolassa
Vesiensuojelusta, järvistä, joista ja hieman kalastuksestakin Veikkolassa

KIRVES ry:n asiakirjojaPöytäkirja vuosikokouksesta 19.3.2012 (pdf, 9 kt)

Tiedote toukokuu 2011 (pdf, 11 kt)

Säännöt

Yhdistyksen rekisterinumero on 168.774, kotipaikka Kirkkonummi ja ensirekisteröinnin päivä 24.1.1997.

Yhdistyksen säännöt pdf-tiedostona (11 kt)    


Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys ry.            12.10.1995 


SÄÄNNÖT


1§  NIMI,  KOTIPAIKKA  JA  TOIMINTA-ALUE 

Yhdistyksen nimi on Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kirkkonummen kunta ja toiminta-alue Kalljärvi, Lamminjärvi ja Perälänjärvi valuma-alueineen. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennystä KIRVES ry.


2§  TARKOITUS 

Yhdistyksen tarkoitus on toimialueensa vesiensuojelun, luonnonsuojelun ja maisenmanhoidon edistäminen, sekä koko toiminta-alueen kunnostus, suojelu ja hoito. 


3§  TOIMINNAN  LAATU 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm: 

1. Toimii puolue- tai vastaaviin eturyhmiin sitoutumatta ja voittoa tavoittelematta yhdistyksen tarkoituksesta kiinnostuneiden yhteistoimielimenä. 
2. Kokoaa saatavissa olevia tietoja toimialueensa ja sen tilaan vaikuttavista tekijöistä. 
3. Edistää edellä mainittujen tietojen tunnetuksi tekemistä harjoittamalla tiedotus- ja neuvontatoimintaa. 
4. Pyrkii vaikuttamaan vireillä oleviin maan- ja vedenkäyttösuunnitelmiin ja -hankkeisiin siten, että ympäristön suojelunäkökohdat tulevat riittävässä määrin huomioiduiksi. 
5. Tekee esityksiä ja aloitteita epäkohtien korjaamiseksi. 
6. Seuraa epäkohtien poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamista. 
7. Pitää yhteyttä eri viranomaisiin ja järjestöihin, sekä 
8. Järjestää asianmukaisella luvalla juhlia, retkiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia. 


4§  JÄSENET  JA  JÄSENMAKSUT 

Yhdistyksen jäseniksi hallitus voi hyväksyä luonnollisia henkilöitä tai yhteisöjä. Yhdistys voi ottaa toimintansa tukemiseksi kannatusjäseniä. Jäsenmaksuista päättää vuosikokous. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 


5§  HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous vuodeksi kerrallaan valitsee puheenjohtajan sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi asettaa toimikuntia ja jaostoja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanlukien puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. 


6§  YHDISTYKSEN  NIMEN  KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin sekä varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, kaksi yhdessä. 


7§  TILIKAUSI  JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit sekä muut hallintoa ja toimintaa koskevat asiakirjat on jätettävä viimeistään neljätoista päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. 


8§  YHDISTYKSEN  KOKOUKSET 

Yhdistyksen kokouksista on hallituksen ilmoitettava yhdistyksen vuosikokouksen määräämässä paikallislehdessä tai kullekin jäsenelle kirjallisesti , vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenes osa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus- ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. 


9§  VUOSIKOKOUS 

Vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat: 

- Kokouksen avaus. - Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa. - Hyväksytään kokouksen työjärjestys. - Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. - Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. - Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. - Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. - Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 


10§  SÄÄNTÖJEN  MUUTTAMINEN  JA YHDISTYKSEN  PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.